Felvételizőknek

A szakra jelentkezők kapni fognak a képzésért felelős kartól egy e-mailt, amely leírja a felvételi eljáráshoz szükséges teendőiket. Ennek az e-mailnek mellékleteként fogják megkapni a kitöltendő táblázatokat, amelyeket az alapdiplomához vezető képzésük adataival ki kell tölteni, majd a megadott e-mail címre be kell küldeni.

A felvételi pontszám megállapítása

Sem írásbeli sem szóbeli felvételi nincs. A képzésre jelentkezők felvételi eljárásban vesznek részt. A felvételi eljárásban a pontszám meghatározása alapvetően a mesterképzéshez előírt (első) diplomát eredményező képzésben elért eredmények alapján történik. A felvételi eljárásban maximálisan 100 pontot lehet szerezni, amelyből maximálisan 10 lehet a többletpont. Maximálisan 90 pont érhető el az első diplomát eredményező képzésben teljesített, a „Figyelembe vett jegyek” táblázat szerint a jelentkező által kiválasztott tantárgyak érdemjegyei alapján. Az ezekből számított átlag (átl) alapján a szerzett pontok (SZP):

SZP= 36 + (átl – 2)*3

Maximálisan 90 pont szerezhető

a.) SZP-hez hozzáadva a görgetett (súlyozott) átlag kilencszeresét,

b.) SZP-t megduplázva.

(Példa: a jelentkező az alapképzésben 3,55-ös súlyozott átlagot ért el, a „Figyelembe vett jegyek” táblázat szerint kiválasztott tantárgyai alapján számítva átl=3,8. Ezekből az a.) szerint 75, a b.) szerint 82 pont adódik, a jelentkező a számára kedvezőbb 82 pontot kapja. Egy másik példát az oldal alján mutatunk be.)

Figyelembe vett jegyek

AlapdiplomaJ1J2J3átl
A: villamosmérnök (ötéves képzés)matematika szigorlat vagy legalább 18 kreditnyi matematika tantárgy eredményének átlagahálózatok és rendszerek szigorlat vagy legalább 12 kreditnyi J1-nél fi­gyelembe nem vett ter­észettudo-mányos is­meretet nyújtó tantárgy eredményének átlagakét kiválasztott fő szakirány tantárgy eredményének átlaga(J1+J2+J3)/3
B: műszaki képzési te­rületen szerzett: BSc
vagy egyetemi diploma (ötéves képzés)
legalább 12 kreditnyi matematika tantárgy eredményének átlagalegalább 12 kreditnyi J1-nél figyelembe nem vett természettudományos ismeretet nyújtó tantárgy eredményének átlagalegalább 16 kreditnyi, egész évfolyam számára kötelező szakmai tantárgy eredményének átlaga(J1+J2+J3)/3
C: informatika képzési területen szerzett BSc vagy műszaki informa­tikus egyetemi diploma (ötéves képzés)legalább 24 kreditnyi természettudományos ismeretet nyújtó tan­tárgy eredményének átlagalegalább 16 kreditnyi, egész évfolyam számára kötelező szakmai tantárgy ered­ményének átlaga(J1+J2)/2
D: orvos- és egészség­tudomány képzési te­rületen szerzett BSclegalább 24 kreditnyi egészségtudományi ismeretet nyújtó tan­tárgy eredményének átlagalegalább 16 kreditnyi, egész évfolyam számára kötelező szakmai tantárgy ered­ményének átlaga(J1+J2)/2
E: természettudomány képzési területen szer­zett: BSc vagy egyetemi diploma (ötéves képzés)legalább 24 kreditnyi természettudományos ismeretet nyújtó tan­tárgy eredményének átlagalegalább 16 kreditnyi, egész évfolyam számára kötelező szakmai tantárgy ered­ményének átlaga(J1+J2)/2
F: általános orvos, fog­orvosanatómia szigorlat vagy legalább 12 kreditnyi anatómiai ismeretet nyújtó tan­tárgy eredményének átlagaélettan szigorlat vagy
legalább 12 kreditnyi élettani ismeretet nyújtó tantárgy eredményének átlaga
legalább 16 kreditnyi, egész évfolyam számára kötelező szakmai tantárgy eredményének átlaga(J1+J2+J3)/3
G: gyógyszerészlegalább 12 kreditnyi matematikai, fizikai vagy anatómiai isme­retet nyújtó tantárgy eredményének átlagalegalább 12 kreditnyi kémiai, biológiai isme­retet nyújtó tantárgy eredményének átlagalegalább 16 kreditnyi, egész évfolyam számára kötelező szakmai tantárgy eredményének átlaga(J1+J2+J3)/3
H: egyébBME VIK Felvételi Bizottság döntése szerint

Az „átlag” a tantárgyak kreditekkel súlyozott átlagát jelenti.

Az egészségügyi mérnöki mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy az alább felsorolt ismeretkörökben legalább 30 kredittel rendelkezzen a hallgató.

  • természettudományos ismeretek (35 kredit): matematika (min. 12 kredit), fizika (min. 5 kredit), anatómia (min. 6 kredit), élettan (min. 6 kredit), biokémia (min. 5 kredit), kémia, biológia;
  • gazdasági és humán ismeretek (10 kredit): közgazdaságtan, környezetvédelem, minőség­biztosítás;
  • számítástechnikai ismeretek: 5 kredit;
  • mérnöki alapismeretek (10 kredit): rendszerek analízise, tervezési ismeretek.

 A diploma kiadásának feltétele, hogy a hallgatónak a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek – felsőoktatási törvényben meghatározott – összevetése alapján elismerhető legyen legalább 60 kredit a fenti ismeretkörökben. A felvételkor hiányzó krediteket a mesterfokozat megszerzésére irányuló képzéssel párhuzamosan, a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint meg kell szerezni.

A természettudományos tárgyak esetében a tárgyak neve mellett zárójelben feltűntetett kreditérték megadja, hogy egy tantárgyból legfeljebb hány kreditet könyvelhet el a hallgató természettudományos ismeretként. Amennyiben a hallgatónak legalább egy tárgy esetén több teljesített kreditje van, mint a zárójelben feltűntetett, akkor összes természettudományos ismeretkörben szerzett kreditjeinek számához egyet hozzáadhat, nem tárgyanként egyet, összesen egyet. Azonos eredményre jut a hallgató, ha a hiányzó kreditjeit vonja ki 35-ből.

Példaként: ha egy mérnöki alapdiplomával rendelkező jelentkező teljesített 14 kreditnyi matematikát, és 6 kreditnyi fizikát, akkor is csak 12 + 5 + 1 = 18 kreditet könyvelhet el, ahol 12 a matematikáért elkönyvelhető maximális kreditszám, 5 a fizikáért elkönyvelhető maximális kreditszám, +1 hozzáadható, mert legalább egy tárgyból több kreditje volt, mint a maximálisan elkönyvelhető. Azonos eredményre jutunk, ha figyelembe vesszük, hogy hiányzik neki 6 kreditnyi anatómia, 6 kreditnyi élettan, 5 kreditnyi biokémia. 6 + 6 + 5 = 17, ezt kivonva 35-ből: 35 – 17 = 18.

Más példa: ha egy orvosi diplomával rendelkező jelentkező teljesített 28 kreditnyi anatómiát, 22 kreditnyi élettant, 19 kreditnyi biokémiát, 7 kreditnyi fizikát, akkor is csak 6 + 6 + 5 + 5 + 1 = 23 kredit könyvelhető el, ahol 6 az anatómiáért, 6 az élettanért, 5 a biokémiáért, 5 a fizikáért elkönyvelhető maximális kreditszám, +1 hozzáadható, mert legalább egy tárgyból több kreditje volt, mint a maximálisan elkönyvelhető. Azonos eredményre jutunk, ha figyelembe vesszük, hogy hiányzik neki 12 kreditnyi matematika. Ezt kivonva 35-ből: 35 – 12 = 23.

A négy ismeretkör neve mellett megadott kreditszámnál több nem könyvelhető el egy adott ismeretkörre. Például, ha a jelentkező 16 kreditnyi természettudományos ismerettel, 15 kreditnyi gazdasági és humán ismerettel, 5 kreditnyi számítástechnikai ismerettel és 0 kreditnyi mérnöki alapismerettel rendelkezik, akkor is csak 16 + 10 + 5 + 0 = 31 kredit ismerhető el számára, mert gazdasági és humán ismeretekért legfeljebb 10 kredit vehető figyelembe. Ugyanerre az eredményre jutunk, ha az előírt 60 kreditből kivonjuk a természettudományos ismeretekből hiányzó 19 kreditet és a mérnöki alapismeretekből ugyancsak hiányzó 10 kreditet.

A képzés hallgatói számára megszervezzük, hogy mérnöki és műszaki alapképzettségűek biokémiát, egészségügyi alapképzettségűek matematikát és számítástechnikai ismereteket vehessenek fel szabadon választható tantárgyként.

A négy ismeretkör neve mellett megadott kreditszámnál több nem könyvelhető el egy adott ismeretkörre. Például, ha a jelentkező 16 kreditnyi természettudományos ismerettel, 15 kreditnyi gazdasági és humán ismerettel, 5 kreditnyi számítástechnikai ismerettel és 0 kreditnyi mérnöki alapismerettel rendelkezik, akkor is csak 16 + 10 + 5 + 0 = 31 kredit ismerhető el számára, mert gazdasági és humán ismeretekért legfeljebb 10 kredit vehető figyelembe. Ugyanerre az eredményre jutunk, ha az előírt 60 kreditből kivonjuk a természettudományos ismeretekből hiányzó 19 kreditet és a mérnöki alapismeretekből ugyancsak hiányzó 10 kreditet.

A képzésben – a hatályos jogszabályok szerint – lehetőség van államilag finanszírozott hallgatóként részt venni.

További információ elérhető a http://www.vik.bme.hu/page/353 weblapon. Kérdéseket a kscsilla@mit.bme.hu e-mail címre lehet küldeni.

Nézzük meg, hogy a képzésre az elmúlt években jelentkezettek az előírtak közül jellemzően mely kreditekkel rendelkeztek.

 mérnökmérnök-inform.orvos, gyógy-szerészorvosi lab. és képalk. diagn. anal.fizikusegészs. szervezőmolek. bionikabiológia
matem.12124…5128…12126
fizika553…555352
anatóm.636
élettan664…66
biokémia0…55555
egyéb termtud.11111111
összes termtud.18…231821…2324…251822…282320
gazd-hum ism.10105…105…1010101010
szám. techn.550…33…55554
mérnöki alapism.10100…30…210510
összesen434326…3932…424342…484834
A képzés során, vagy azzal párhuzamosan teljesítendő
matem.127…80…46
fizika0…223
anatóm.663666
élettan6660…26
biokémia0…5555
szám. techn.2…53…51
mérnöki alapism.7…108…10510

Példa: egy villamosmérnök alapdiplomával (BSc) rendelkező jelentkező alapképzésben teljesített kreditjeinek vizsgálata és  felvételi pontszámának meghatározása

A jelentkező az alábbi eredményeket érte el alapképzése során (csak a felvételi eljárás szempontjából releváns tantárgyak vannak felsorolva):

Matematika A1 (6 kredit): jó, Matematika A2 (6 kredit): jeles, Matematika A3 (5 kredit): közepes, Matematika A4 (4 kredit): jó, Digitális technika 1 (6 kredit): jó, Digitális technika 2 (5 kredit): közepes, Programozás alapjai 1 (6 kredit): jeles, Programozás alapjai 2 (5 kredit): jó, Jelek és rendszerek 1 (6 kredit): jó, Jelek és renszerek 2 (6kredit): jeles, Elektronika 1 (6 kredit): közepes, Elektronika 2 (5 kredit):jeles, Mikro és makroökonómia (4 kredit): jó, Menedzsment ésvállalkozásgazdaságtan (4 kredit): jeles, Üzleti jog (2 kredit): közepes,  Fizika1 (5 kredit): jeles, Fizika2 (5 kredit): jó, Specializáció tantárgy 1 (4 kredit): közepes, Specializáció tantárgy 2 (4 kredit): közepes, Specializáció tantárgy 3 (4 kredit): jó

A jelentkező súlyozott (görgetett) átlaga: 4,42.

Az előírt természettudományos ismeretek közül hiányzik neki 6 kreditnyi anatómia, 6 kreditnyi élettan és 5 kreditnyi biokémia, összesen 17 kreditnyi ismeret. Matematikából és fizikából az előírt minimumnál többel rendelkezik, így természettudományos ismeret összesen 35-17=18 kreditnyi ismerhető el.

Gazdasági és humán ismeretként a maximális 10 kreditet elkönyvelheti, mivel teljesítette a Mikro és makroökonómia, Menedzsment és vállalkozásgazdaságtan és Üzleti jog tantárgyakat.

Számítástechnikai ismeretként a teljes 5 kreditet elkönyvelheti, mivel teljesítette a Programozás alapjai 1 tantárgyat (ide számíthatná a Programozás alapjai 2-t is).

Mérnöki alapismeretként a maximális 10 kreditet elkönyvelheti, mivel az ebbe a kategóriába sorolható teljesített tantárgyak kreditértéke ennél nagyobb (ide sorolható például: Jelek és rendszerek 1,  Jelek és rendszerek 2, Elektronika 1 ésElektronika 2).

A jelentkező az előírt 60 kreditből 43-mal rendelkezik, így felvehető. MSc tanulmányai során meg kell majd szereznie a hiányzó min. 6 kreditnyi anatómia, min. 6 kreditnyi élettan és min. 5 kreditnyi biokémia ismeretet.

Felvételi pontok számítása

A jelentkezőre a „Figyelembe vett jegyek” táblázat második sora (B) vonatkozik.

J1: ajelentkező akkor szerezheti a legtöbb pontot, ha a legjobb eredménnyel teljesített matematika tárgyait számíttatja be, így a jeles Matematika A2 (6kredit) és a jó Matematika A1 (6 kredit) tantárgyakat.  J1 a tantárgyak eredményének kreditértékkel súlyozott átlaga, így J1 = 4,5.

J2: a jelentkező rendelkezik egy jeles Fizika 1 (5 kredit) természettudományos tantárggyal, e mellett jó és közepes osztályzatai vannak természettudományos tárgyakból.  Akkor szerezheti a legtöbb pontot, ha a legjobb eredményeket számítja be, így a jó Fizika 2 (5 kredit) tantárgyatés a J1-nél még nem felhasznált jó Matematika A4 (4 kredit) tantárgyat. Ezekalapján J2 = (5*5 + 4*5 + 4*4)/14 = 4,36,

J3: az egész évfolyam számára tartott szakmai tantárgyat igen sokat teljesített a jelentkező, ezek közül ki tud választani 16 kreditnyi jeles eredménnyel teljesítettet. Így a jeles Programozás alapjai 1 (6 kredit), a jeles Jelek és rendszerek 2 (6kredit) és a jeles Elektronika 2 (5 kredit) tárgyakat kiválasztva J3=5.

Ezek alapján átl = (J1 + J2 + J3)/3 = (4,5+ 4,36 + 5)/3 = 4,62

SZP = 36 + (átl – 2)*3 = 36 + (4,62-2)*3 = 43,86, kerekítve 44.

A jelentkező esetleges többletpontjait figyelmen kívül hagyva, felvételi pontszáma a következőképpen számítódik:

a.) szerint: SZP + (súlyozott átlag)*9 = 44 + 4,42*9 = 83,64, kerekítve 84.

b.) szerint: SZP*2 = 44 *2 = 88

A lehetséges pontszámok közül automatikusan a magasabb kerül beszámításra, így a hallgató felvételi pontszáma 88, plusz esetleges (max. 10) többletpontok.