Felvételizőknek

A szakra jelentkezők kapni fognak a képzésért felelős kartól egy e-mailt, amely leírja a felvételi eljáráshoz szükséges teendőiket. Ennek az e-mailnek mellékleteként fogják megkapni a kitöltendő táblázatokat, amelyeket az alapdiplomához vezető képzésük adataival ki kell tölteni, majd a megadott e-mail címre be kell küldeni.

A felvételi pontszám megállapítása

Sem írásbeli sem szóbeli felvételi nincs. A képzésre jelentkezők felvételi eljárásban vesznek részt. A felvételi eljárásban a pontszám meghatározása alapvetően a mesterképzéshez előírt (első) diplomát eredményező képzésben elért eredmények alapján történik. A felvételi eljárásban maximálisan 100 pontot lehet szerezni, amelyből maximálisan 10 lehet a többletpont. Maximálisan 90 pont szerezhető a mesterképzéshez előírt diplomát eredményező képzésben elért eredmények (legalább 24 kreditnyi természettudományos ismereteket nyújtó tantárgy) alapján.

Olyan tantárgyak közül választhat 24 kreditnyit, amelyek az Ön alapképzése mintatantervében a természettudományos ismereteket nyújtó tantárgyak körébe vannak sorolva. Néhány alapképzés mintatantervének linkje:

BME villamosmérnök BSc: https://www.vik.bme.hu/page/1092/

PPKE molekuláris bionika BSc: https://itk.ppke.hu/storage/tinymce/uploads/MB-BSc-tanterv-2023_Vegleges.xlsx?u=1avQ5P

BME mérnökinformatikus BSc: https://www.vik.bme.hu/page/1093/

SZTE molekuláris bionika BSc: https://sci.u-szeged.hu/hallgatoknak/kemiai-intezet-kepzesei/mol-bionika-bsc-2022

BME biomérnök BSc: https://www.ch.bme.hu/document/2342/original/KepzesiProgramVBKBioBSc_2.pdf

SZTE biomérnök BSc: https://u-szeged.hu/tanrend?browse=tanterv&kpId=2157&ciklusId=2017-2018-1#browse

ÓE villamosmérnök BSc: https://kvk.uni-obuda.hu/wp-content/uploads/2023/06/Villamosmernok_BSC_nappali_F.pdf

DE biomérnök BSc: https://mad-hatter.it.unideb.hu/portal/displayDocument/Szervezeti%20t%C3%A1rak/Kari%20t%C3%A1rak/TTK/Dokumentumt%C3%A1r/Oktat%C3%A1s/Szakok%20k%C3%B6vetelm%C3%A9nyei/Alapszakok/Biom%C3%A9rn%C3%B6k/BSc_Biom%C3%A9rn%C3%B6k%20szak%20k%C3%B6vetelm%C3%A9nyei_2018-2.pdf

Először kiszámítjuk ezen tantárgyak eredményének kreditértékekkel súlyozott átlagát, átl-t, majd a szerzett pontot, SZP-t.

SZP= 36 + (átl – 2)*3

Maximálisan 90 pont szerezhető

a.) SZP-hez hozzáadva a görgetett (súlyozott) átlag kilencszeresét,

b.) SZP-t megduplázva.

(Példa: a görgetett (súlyozott) átlag 3,55, a megadott természettudományos ismereteket nyújtó tantárgyak eredménye alapján számított átl=4,0. Ezekből SZP=42. a.) szerint 74, b.) szerint 84 pont adódik, a jelentkező a számára kedvezőbb 84 pontot kapja.)

Felvétel az egészségügyi mérnöki mesterszakra: A mesterképzésre felvételt nyerni csak meglevő diploma birtokában lehet. A mesterképzésbe történő belépés előzményeként egyetlen szak sem vehető figyelembe teljes kreditérték beszámítással, mivel ezen a szakon jelenleg alapképzés nem folyik.

Elsősorban az alábbi szakokon diplomát szerzettek jelentkezését várjuk: villamosmérnöki, biomérnöki, gépészmérnöki, mechatronikai mérnöki, szerkezetépítőmérnöki, molekuláris bionika, mérnökinformatikus, programtervező informatikus, gazdaságinformatikus, orvosi laboratóriumi és képalkotó diagnosztikai analitikus, biológia, fizika, kémia (BSc) alapképzési szakok, valamint az orvos, fogorvos és gyógyszerész egységes, osztatlan mesterképzési szakok.

A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy

  • a műszaki, az informatikai, az orvos- és egészségtudomány és a természettudomány képzési terület alapképzési szakjain, valamint az általános orvos, fogorvos és gyógyszerész osztatlan szakon diplomát szerzett jelentkezők legalább 30 kredittel (ebből összesen legalább 12 kredit vagy matematikából és fizikából vagy anatómiából, élettanból és biokémiából),
  • más szakon diplomát szerzett jelentkezők legalább 40 kredittel

rendelkezzenek, amelyeket korábbi tanulmányaik során szereztek az alábbiak szerinti 60 kreditből:

  • természettudományos ismeretek (35 kredit): matematika (min. 12 kredit), fizika (min. 5 kredit), anatómia (min. 6 kredit), élettan (min. 6 kredit), biokémia (min. 5 kredit), kémia, biológia;
  • mérnöki alapismeretek (10 kredit): rendszerek analízise, tervezési ismeretek;
  • számítástechnikai ismeretek (5 kredit);
  • gazdasági és humán ismeretek (10 kredit): közgazdaságtani és menedzsment ismeretek, környezetvédelem, minőségbiztosítás, munkavédelem, társadalomtudomány;

A diploma kiadásának feltétele, hogy a hallgatónak a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek — felsőoktatási törvényben meghatározott — összevetése alapján elismerhető legyen legalább 60 kredit a fenti ismeretkörökben. A felvételkor a fenti lista szerint még hiányzó krediteket a tanulmányokkal párhuzamosan meg kell szerezni.

A képzés hallgatói számára megszervezzük, hogy mérnöki és műszaki alapképzettségűek biokémiát, orvos, fogorvos és gyógyszerész alapképzettségűek matematikát és számítástechnikai ismereteket vehessenek fel szabadon választható tantárgyként.

A természettudományos tantárgyak esetében a tantárgyak neve mellett zárójelben feltűntetett kreditérték megadja, hogy egy tantárgyból legfeljebb hány kreditet könyvelhet el a hallgató természettudományos ismeretként. Amennyiben a hallgatónak legalább egy tárgy esetén több teljesített kreditje van, mint a zárójelben feltűntetett, akkor összes természettudományos ismeretkörben szerzett kreditjeinek számához egyet hozzáadhat, nem tárgyanként egyet, összesen egyet. Azonos eredményre jut a hallgató, ha a hiányzó kreditjeit vonja ki 35-ből.

pzéssel párhuzamosan, a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint meg kell szerezni.

Példaként: ha egy mérnöki alapdiplomával rendelkező jelentkező teljesített 14 kreditnyi matematikát, és 6 kreditnyi fizikát, akkor is csak 12 + 5 + 1 = 18 kreditet könyvelhet el, ahol 12 a matematikáért elkönyvelhető maximális kreditszám, 5 a fizikáért elkönyvelhető maximális kreditszám, +1 hozzáadható, mert legalább egy tárgyból több kreditje volt, mint a maximálisan elkönyvelhető. Azonos eredményre jutunk, ha figyelembe vesszük, hogy hiányzik neki 6 kreditnyi anatómia, 6 kreditnyi élettan, 5 kreditnyi biokémia. 6 + 6 + 5 = 17, ezt kivonva 35-ből: 35 – 17 = 18.

Más példa: ha egy orvosi diplomával rendelkező jelentkező teljesített 28 kreditnyi anatómiát, 22 kreditnyi élettant, 19 kreditnyi biokémiát, 7 kreditnyi fizikát, akkor is csak 6 + 6 + 5 + 5 + 1 = 23 kredit könyvelhető el, ahol 6 az anatómiáért, 6 az élettanért, 5 a biokémiáért, 5 a fizikáért elkönyvelhető maximális kreditszám, +1 hozzáadható, mert legalább egy tárgyból több kreditje volt, mint a maximálisan elkönyvelhető. Azonos eredményre jutunk, ha figyelembe vesszük, hogy hiányzik neki 12 kreditnyi matematika. Ezt kivonva 35-ből: 35 – 12 = 23.

A négy ismeretkör neve mellett megadott kreditszámnál több nem könyvelhető el egy adott ismeretkörre. Például, ha a jelentkező 16 kreditnyi természettudományos ismerettel, 15 kreditnyi gazdasági és humán ismerettel, 5 kreditnyi számítástechnikai ismerettel és 0 kreditnyi mérnöki alapismerettel rendelkezik, akkor is csak 16 + 10 + 5 + 0 = 31 kredit ismerhető el számára, mert gazdasági és humán ismeretekért legfeljebb 10 kredit vehető figyelembe. Ugyanerre az eredményre jutunk, ha az előírt 60 kreditből kivonjuk a természettudományos ismeretekből hiányzó 19 kreditet és a mérnöki alapismeretekből ugyancsak hiányzó 10 kreditet.


A képzés hallgatói számára megszervezzük, hogy mérnöki és műszaki alapképzettségűek biokémiát, egészségügyi alapképzettségűek matematikát és számítástechnikai ismereteket vehessenek fel szabadon választható tantárgyként.


A képzésben – a hatályos jogszabályok szerint – lehetőség van államilag finanszírozott hallgatóként részt venni.

További információ elérhető a http://www.vik.bme.hu/page/353 weblapon. Kérdéseket a kscsilla@mit.bme.hu e-mail címre lehet küldeni.

Nézzük meg, hogy a képzésre az elmúlt években jelentkezettek az előírtak közül jellemzően mely kreditekkel rendelkeztek.

 mérnökmérnök-inform.orvos, gyógy-szerészorvosi lab. és képalk. diagn. anal.fizikusegészs. szervezőmolek. bionikabiológia
matem.12124…5128…12126
fizika553…555352
anatóm.636
élettan664…66
biokémia0…55555
egyéb termtud.11111111
összes termtud.18…231821…2324…251822…282320
gazd-hum ism.10105…105…1010101010
szám. techn.550…33…55554
mérnöki alapism.10100…30…210510
összesen434326…3932…424342…484834
A képzés során, vagy azzal párhuzamosan teljesítendő
matem.127…80…46
fizika0…223
anatóm.663666
élettan6660…26
biokémia0…5555
szám. techn.2…53…51
mérnöki alapism.7…108…10510

Példa: egy villamosmérnök alapdiplomával (BSc) rendelkező jelentkező alapképzésben teljesített kreditjeinek vizsgálata és  felvételi pontszámának meghatározása

A jelentkező az alábbi eredményeket érte el alapképzése során (csak a felvételi eljárás szempontjából releváns tantárgyak vannak felsorolva):

Matematika A1 (6 kredit): jó, Matematika A2 (6 kredit): jeles, Matematika A3 (4 kredit): közepes, Matematika A4 (4 kredit): jó, Digitális technika 1 (6 kredit): jó, Digitális technika 2 (5 kredit): közepes, Programozás alapjai 1 (6 kredit): jeles, Programozás alapjai 2 (5 kredit): jó, Jelek és rendszerek 1 (6 kredit): jó, Jelek és rendszerek 2 (6 kredit): jeles, Elektronika 1 (6 kredit): közepes, Elektronika 2 (5 kredit): jeles, Mikro- és makroökonómia (4 kredit): jó, Menedzsment és vállalkozás gazdaságtan (4 kredit): jeles, Üzleti jog (2 kredit): közepes, Informatika1 (5 kredit): közepes, Informatika2 (5 kredit): jeles, Fizika1 (4 kredit): jeles, Fizika2 (4 kredit): jó, Elektronikai technológia (4 kredit): közepes, Elektronikai anyagtudomány (2 kredit): közepes.

A jelentkező súlyozott (görgetett) átlaga: 4,42.

Az előírt természettudományos ismeretek közül hiányzik neki 6 kreditnyi anatómia, 6 kreditnyi élettan és 5 kreditnyi biokémia, összesen 17 kreditnyi ismeret. Matematikából és fizikából az előírt minimumnál többel rendelkezik, így természettudományos ismeret összesen 35-17=18 kreditnyi ismerhető el.

Gazdasági és humán ismeretként a maximális 10 kreditet elkönyvelheti, mivel teljesítette a Mikro- és makroökonómia, Menedzsment és vállalkozás gazdaságtan és Üzleti jog tantárgyakat.

Számítástechnikai ismeretként a teljes 5 kreditet elkönyvelheti, mivel teljesítette a Programozás alapjai 1 tantárgyat (ide számíthatná a Programozás alapjai 2-t is).

Mérnöki alapismeretként a maximális 10 kreditet elkönyvelheti, mivel az ebbe a kategóriába sorolható teljesített tantárgyak kreditértéke ennél nagyobb (ide sorolható például: Jelek és rendszerek 1,  Jelek és rendszerek 2, Elektronika 1 és Elektronika 2).

A jelentkező az előírt 60 kreditből 43-mal rendelkezik, így felvehető. MSc tanulmányai során meg kell majd szereznie a hiányzó min. 6 kreditnyi anatómia, min. 6 kreditnyi élettan és min. 5 kreditnyi biokémia ismeretet.

Felvételi pontok számítása

A jelentkező a villamosmérnök BSc képzésében természettudományos ismeretet nyújtó tantárgyai közül azokat választja, amelyekben a legjobb eredményt érte el. (Minden más jelentkező is így fog eljárni.) Az alábbi tantárgyak figyelembe vételét kéri: Matematika A1, Matematika A2, Matematika A4, Informatika 2, Fizika 1. Ez összesen 25 kredit, a tantárgyak eredményének súlyozott átlaga: átl = (15 * 5 +10 * 4)/25 = 4,60

SZP = 36 + (átl – 2)*3 = 36 + (4,60-2)*3 = 43,8.

A jelentkező esetleges többletpontjait figyelmen kívül hagyva, felvételi pontszáma a következőképpen számítódik:

a.) szerint: SZP + (súlyozott átlag)*9 = 43,8 + 4,42*9 = 83,58, kerekítve 84.

b.) szerint: SZP*2 = 43,8 *2 = 87,6, kerekítve 88.

A lehetséges pontszámok közül automatikusan a magasabb kerül beszámításra, így a hallgató felvételi pontszáma 88, plusz az esetleges többletpontok (max. 10).